.

.
Hare Krishna! _/\_

sábado, 19 de abril de 2014

MantrasGanesha sharanam, sharanam Ganesha
Gam Gam Ganapati, sharanam Ganesha
Jaya Ganesha jaya jaya Gananatha
Om Gam Ganapataye NamahGopala Gopala


Devakinandana Gopala
Radhe Radhe Govinda Radhe
Radhe Govinda Radhe Govinda
Ayodhyavasi Ram Ram Ram
Dasarathanandana Ram
Pathita Pavana Janaki Jivana


Sita Mohana Ram

Sita Ram Sita Ram Sita Ram 4x
Hare Krisna Krisna Krisna Hare Hare
Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita

Ram


Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram
Hare Krisna Hare Krisna Krisna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare
Hare Krisna Hare Rama
Sita Ram Sita Ram Sita Ram


Om bhur bhuva svah
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi.

Nenhum comentário:

Postar um comentário